1. Planens formål

Hensikten med planen er å utvikle området Brenneset med nye boligtomter samt de de tilhørende arealene som uteoppholdsareal/parkering/naust/teknisk infrastruktur/naturområder og arealene for samferdselsanlegg.

2. Fellesbestemmelser for planområdet

Funksjons- og kvalitetskrav

 • Universiell utforming av bebyggelse

Prinsippene i TEK 17 kapitel 12 skal refereres til gjennom hele prosjektering av all ny bebyggelse i reguleringsområdet.

 • Universiell utforming av utearealer

Prinsippene for universiell utforming i TEK17 Kapitel 8, 12 og 13 skal refereres til gjennom hele prosjekteringen av atkomster, parkeringsplasser og uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og lekeplasser for allmennheten.

Lekeplassene i planområdet er for allmennheten, men deres beliggenhet eller funksjon kan vanskeliggjøre bruk av dem for personer med funksjonsnedsettelse. At et uteareal etter sin funksjon er uegnet rullestolbrukere innebærer ikke at det for eksempel er uegnet for personer med nedsatt syn og hørsel. Kravene må oppfylles for de brukergruppene som utearealet er egnet for.

Unntak fra TEK 17 §8-2 første ledd må begrunnes og dokumenteres i prosjekteringen. Det må redegjøres for hvilke av kravene som ikke er gjennomførbare og hvorfor, og det må redegjøres for konsekvensene av at tiltaket ikke utformes universielt.

Allergifremkallende planter (gress, bjørk, or, hassel og burot) bør unngås i opparbeidete uteområder. Duftende vegetasjon og beplantning bør konsentreres på enkelte områder.

 • Universiell vei- og gateutforming.

Prinsippene for universiell utforming i Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater skal ligge til grunn for vei- og gateutforming i området med høy tilgjengelighetsgrad med vekt på fremkommelighet og orienterbarhet.

Nivåsprang skal unngås i fotgjengerarealer. Unntaket er fotgjengeroverganger hvor nivåsprang på nøyaktig 2 cm har en funksjon for synshemmede, som ved hjelp av dette kan registrere overganger mellom ulike deler av ferdselsarealet.

Dekke skal være jevn og sklisikker og lett å gå og å trille på.

Gatemøblement, naturlige ledelinjer og ledende elementer bør utformes med god kontrast mot øvrig gategrunn. Skiltene bør plasseres godt synlig og være utformet etter krav for synshemmede.

Allergifremkallende planter (gress, bjørk, or, hassel og burot) bør unngås der hvor trafikantene ferdes.

Fortauet og gang- og sykkelveien skal utformes med åpen og fri for hindre ferdselssone. De skal følge stigningen langs gata men ikke større enn 5% (1:20) og skal ikke avbrytes ved private eller offentlige avkjørsler, men kan med fordel videreføres med kantmarkeringer, nedsenket kantstein til 20-35 mm. Eventuell nedramping skal ha helning 1:12 eller slakere og landingsareal på minimum 1,2 m.

Gangfeltet skal angis med verselfelt på 60 cm og bredde over hele gangfeltets brede. Belysning skal være minimum 50 lux og prosjekteres og utformes etter Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gate-belysning.

Holdeplassene skal utformes med oppmerksomhetsfelt på 30 cm og bredde over hele fripassasje fra fremre del av lehus/platformavgrensning til stoppepunktet. Eventuelle lehus skal planlegges med dybde på minimum 1,6 meter og bredde på minimum 2,5 meter, mindre dybde kan aksepteres dersom lehuset er uten sidevegger eller har smalere sidevegger slik at plattformarealet er en del av manøvreringsarealet. Glassvegger skal kontrastmarkeres tydelig i høyde 0,9 meter og 1,5 meter over bakken. Benker bør ha armlene og ryggstøtte.

 • Estetisk utforming

Alle tiltak omfattet av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk, farger og lignende utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk utforming. Området skal i sin helhet utgjøre et stil- og funksjonellmessig enhet.

Kravene til utformingen beskrives i bestemmelser til arealformål.

 • Terrengbehandling

Terrengbearbeidelse innen området skal generelt tilpasses tilgrensende arealer. Bebyggelse skal mest mulig tilpasses eksisterende terreng, og gis en god arkitektonisk utforming både i seg selv og i forhold til omgivelsene.

Verneverdier kulturmiljø

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at kulturminnemyndighetene i Trøndelag fylkeskommune varsles umiddelbart, jf. lov om kulturminner § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under gitte forhold forlenges.

Utomhusplan

Sammen med byggesøknad skal det leveres situasjonsplan i målestokk 1:500. Planen skal vise bebyggelsens plassering, adkomstforhold, parkeringsløsning (mtp biler og sykler), ev. forstøtningsmurer. Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig terreng, med 1,0 m-koter, og i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer til tross for at disse ligger utenfor aktuelt tomteområde. Plan- og byggesakskontor kan kreve supplerende materiale i form av snitt, oppriss og tre-dimensjonal framstilling som belyser planlagte tiltak i forhold til nabolaget.

Støy

Tiltak innenfor planområdet skal gjennomføres slik at lydnivå innendørs tilfredsstiller kravene i NS 8175/2012 og på uteoppholdsarealer T-1442/2012.

Samfunnssikkerhet

Sikkerhetskrav går fram av plan- og bygningslovens § 28-1 og byggteknisk forskrift TEK10 kap. 7 med veiledning.

 • Havnivåstigning og stormflo

Bebyggelse skal prosjekteres i samsvar med veiledning for stormflo og havnivåstigning av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og skal bygges på høyere nivå enn områdets stormflo i 200-års perspektiv returnivå stormflo i henhold til DSB veilederen.

 • Veier, gang- og sykkelvei og fortau 

Adkomstveien o_SV2 og o_SV5 skal utformes med hensyn til å sikre lavt fartsnivå med stigning på maksimalt 8% og med 3-meters bredde med 0,25 m skulder og 1,2 m snøopplag på hver side.

Kryssene fra Engasvegen til o_SV2, (ÅDT < 50), fra o_SV4 til o_SV5 og avkjørselen til tomten nr. 6 prosjekteres med hjørneavrundingen som en enkel sirkel med radius R = 8 m og 4 m. Eventuelle sikthindringer innen sikttrekanten skal ikke overskride 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Kryssene til o_SV3 og o_SV4 (ÅDT < 50) skal beholdes etter samme prinsippene.

Gang- og sykkelveien prosjekteres med 3-meters feltbredde og 1,5-meters trafikkdeler iht planstrategien til Nærøysund kommune.

Holdeplassene skal utformes som kantstopp med oppstillingsplasslengde på 20 m. Plattformen skal legges opp med minimum 2,7 meter bred og 2 m fri passasje, og ha en sklisikker og jevn overflate med nivåforskjeller mindre enn 2 cm. Kantsteinhøyde på plattform skal være 0,18 m.

Fortauet skal etableres som vist på plankartet med 2 meter bredde og kan også benyttes av syklister.

Det skal plasseres opphøyd gangfelt som krysser Engasvegen med bredde på 3,0 m. 

Teknisk infrastruktur

Vann- og avløpsledninger skal legges i bakken, fortrinnsvis i forbindelse med veier og stier. Tekniske planer for vann, overvannshåndtering og avløp skal godkjennes av Nærøysund kommune. Vann og avløp skal etableres og drives i i henhold til kommunale vedtekter for området.

Krav til bygge- og anleggsfasen 

For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt for bygge- og anleggsvirksomhet i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles. 

Før det utstedes igangsettingstillatelse og i tilfelle det forventes overskridelser av støv- og støygrenseverdiene samt reduksjon av trafikksikkerhet og universell utforming/tilgjengelighet, skal det foreligge en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen.

3. Bestemmelser til arealformål (§12-5)

3.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. §12-5 nr.1)

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse – tomtene 1 – 7 og eiendommene 210/908 /910 /897 /868 /225 /1445 /869 /1581.

 • Type bebyggelse

Areal planlegges for boligbebyggelse med inntil 2 boenheter per parsell. På tomtene tillates det boliger i inntil 2 etasje. Det kan oppføres frittliggende eller sammenbygd med bolig garasje hvor frittliggende garasje tillates med 1 etasje og med grunnflate på inntil 50 m2.

 • Grad av utnytting

Bebygd areal skal ikke overstige 60%.

 • Plassering

Bebyggelse plasseres innenfor angitte byggegrenser. For frittliggende garasje minste avstand til nabogrense er 1 m. Plassering av boligbebyggelse skal være i samsvar med TEK 17 §8-3 og plan- og bygningsloven §29-4 slik at det oppnås gode utsikts- og solforhold.

 • Byggehøyder

Boligbebyggelse tillates med maksimal mønehøyde på 9,0 meter og maksimal gesimshøyde på 8,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Garasje tillates med maksimal mønehøyde på 6,0 meter og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

 • Takform

Det tillates bebyggelse med sal- eller pulttak med takvinkel mellom 10 og 45 grader. Bygninger som naturlig utgjør en gruppe bør ha lik tak, møneretning og samme antall etasjer.

 • Materialbruk

Ny bebyggelse skal utformes slik at det ved materialbruk, farger og detaljering oppnås et helhetlig preg i byggeområdet. Materialer og farger som benyttes skal være i harmoni med omkringliggende naturmiljø.

 • Parkering

Boligbebyggelse skal ha minst. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det bør legges til rette for lading av elbil. Boligbebyggelse skal ha 2 sykkelplasser pr. boenhet.

 • Avkjørsel

Det tillates én avkjørsel pr. tomt og to kun på tomter 1 – 5.

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse – tomtene 8 – 10 og eiendommen 210/1403.

 • Type bebyggelse

Areal planlegges for boligbebyggelse med inntil 4 boenheter per parsell. På tomtene tillates det boliger i inntil 2 etasje. Det kan oppføres frittliggende eller sammenbygd med bolig garasje hvor frittliggende garasje tillates med 1 etasje og med grunnflate på inntil 50 m2.

 • Grad av utnytting

Bebygd areal skal ikke overstige 60%.

 • Plassering

Bebyggelse plasseres innenfor angitte byggegrenser. For frittliggende garasje minste avstand til nabogrense er 1 m. Plassering av boligbebyggelse skal være i samsvar med TEK 17 §8-3 og plan- og bygningsloven §29-4 slik at det oppnås gode utsikts- og solforhold.

 • Byggehøyder

Boligbebyggelse tillates med maksimal mønehøyde på 9,0 meter og maksimal gesimshøyde på 8,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Garasje tillates med maksimal mønehøyde på 6,0 meter og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

 • Takform

Det tillates bebyggelse med flatt tak, sal- eller pulttak med takvinkel mellom 10 og 45 grader. Bygninger som naturlig utgjør en gruppe bør ha lik tak, møneretning og samme antall etasjer.

 • Materialbruk

Bebyggelse skal utformes slik at det ved materialbruk, farger og detaljering oppnås et helhetlig preg i byggeområdet. Materialer og farger som benyttes skal være i harmoni med omkringliggende naturmiljø.

 • Parkering

Boligbebyggelse skal ha minst. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det bør legges til rette for lading av elbil. Boligbebyggelse skal ha 2 sykkelplasser pr. boenhet.

 • Avkjørsel

Det tillates én avkjørsel pr. tomt.

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse – tomtene 11 – 16.

 • Type bebyggelse

Areal planlegges for frittliggende boligbebyggelse i inntil 2 etasje. Det tillates eneboliger med bileiligheter. Det kan oppføres frittliggende eller sammenbygd med bolig garasje hvor frittliggende garasje tillates med 1 etasje og med grunnflate på inntil 50 m2.

 • Grad av utnytting

Bebygd areal skal ikke overstige 40%.

 • Plassering

Bebyggelse plasseres innenfor angitte byggegrenser. For frittliggende garasje minste avstand til nabogrense er 1 m. Plassering av boligbebyggelse skal være i samsvar med TEK 17 §8-3 og plan- og bygningsloven §29-4 slik at det oppnås gode utsikts- og solforhold.

 • Byggehøyder

Boligbebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde på 8,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Garasje tillates med maksimal gesimshøyde på 3,5 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

 • Takform

Det tillates bebyggelse med flatt tak. Bygninger som naturlig utgjør en gruppe skal ha samme antall etasjer.

 • Materialbruk

Bebyggelse skal utformes slik at det ved materialbruk, farger og detaljering oppnås et helhetlig preg i byggeområdet. Materialer og farger som benyttes skal være i harmoni med omkringliggende naturmiljø.

 • Parkering

Boligbebyggelse skal ha minst. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det bør legges til rette for lading av elbil. Boligbebyggelse skal ha 2 sykkelplasser pr. boenhet.

 • Avkjørsel

Det tillates én avkjørsel pr. tomt.

Lekeplass

BLK_1 regulert for lekeareal på 516,8 m2 med areal for småbarn på minst 200,0 m2. Arealet utstyres med min. 1 sittebenk og utstyr for lek/aktivitet, f.eks. sandkasse, sklie, klatrestativ e.l. Benken må være lett å bruke ved at den har god sittehøyde (45 cm), ryggstøtte og armlener. Det skal benyttes bark, sand og ulike støtmatter under lekeapparatene. Mellom privat uterom og felles lekeareal bør det være en halvprivat buffersone med vegetasjon og lignende. Lekeplass skal skjermes mot Engasvegen med gjerde med port.

BLK_2 regulert for lekeareal på 2100,2 m2 med areal for småbarn på minst 700,0 m2. Arealet utstyres med min. 2 sittebenk med bord og utstyr for lek/aktivitet, f.eks. sandkasse, sklie, klatrestativ e.l. Benken må være lett å bruke ved at den har god sittehøyde (45 cm), ryggstøtte og armlener. Under lekeapparatene skal bark, sand og ulike støtmatter benyttes. Mellom private uterom og felles lekeareal bør det være en halvprivat buffersone med vegetasjon og lignende. Lekeplass skal skjermes mot sjø med gjerde med port.

Uthus/naust/badehus

Areal planlegges for utbygging av naust med grunnflate på inntil 24 m2.

Energianlegg

Det skal etableres energianlegg innenfor avsatt areal, som skal ha estetisk utforming etter samme prinsippene som bebyggelse på tomtene 8 – 10.

Vann- og avløpsanlegg

Det skal etableres teknisk bygg for vann- og avløpsanlegg innenfor avsatt areal, som skal ha estetisk utforming etter samme prinsippene som bebyggelse på tomtene 8 – 10.

Renovasjonsanlegg

Areal for renovasjonsanlegg er felles for tomtene 8 – 10 og eiendommen 210/1403. Anlegget skal ha en tiltalende utforming, og det tillates at avfallsbeholdere skjermes/bygges inn.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5 nr.2)

Kjøreveg

o_SV1 er Engasvegen, som er offentlig kjørevei.

o_SV2 er adkomstvei til tomtene 1 – 5.

o_SV3 er Tora Nilsens vei, som er offentlig kjørevei for eksisterende boliger, tomt 7 og eiendommen 210/1403.

o_SV4 er Brennesveien, som er offentlig kjørevei for eksisterende boliger.

o_SV5 er adkomstvei tilknyttet Brennesveien  til tomtene 8 -16, eiendommen 210/1403, parkering, naust, lekeplass og naturområder.

Gang/Sykkelvei

Arealet er offentlig langs Engasvegen.

Fortau

Arealet er offentlig langs Engasvegen.

Annen veigrunn – grøntareal

Arealer er offentlige og skal benyttes til veiskulder, grøfter og snøopplag. Fyllinger skal tilpasses eksisterende tilgrensende terreng slik at unødige terrenginngrep unngås. Arealene skal tilsås og beplantes med stedegen vegetasjon.

Kollektivholdeplass

Arealer er avsatt til holdeplassene på begge sider av Engasvegen.

Parkering

Parkering for uthus/naust/badehus.

3.3 Grønnstruktur (pbl. §12-5 nr.3)

Naturområde

Arealene o_GN 1, o_GN 2, o_GN 5 skal ikke gjennomføres inngrep i, og de forblir uberørt.

Arealene o_GN 3 og o_GN 4 kan kreve en del mindre inngrep med hensyn til trafikksikkerhetskravene.

Naturområdene skal være allmenne og brukes til ulike friluftslivsaktiviteter.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§12-6)

4.1 Frisikt (H_140)

I hensynssonen frisikt skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde over 0,5 m over veinivå. Enkeltstolper og høystammede trær kan vurderes særskilt.

5. Rekkefølgebestemmelser (§12-7)

Før utbyggingen iverksettes skal det etableres en helhetlig plan over vei, vann, avløp, overvann og annen infrastruktur. Planen skal godkjennes av kommunen.

Gang- og sykkelvei, fortau og holdeplass langs Engasvegen innenfor planområdet skal opparbeides før det gis ferdigattest for nye boliger innenfor planområdet.

Vei o_SV2 skal opparbeides før det kan gis ferdigattest for boligene 1 – 5.

Vei o_SV5 skal opparbeides før det kan gis ferdigattest for boligene 8 – 16 og eiendommen 210/1403.

Lekeplass f_BLK1 skal opparbeides  før det gis ferdigattest for boligene 1 – 7 og eiendommen 210/1403.

Lekeplass f_BLK2 skal opparbeides før det gis ferdigattest for boligene 8-16.