Planområdet har et areal på ca 47,0 daa.

Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for å etablere

26 boligtomter med 16 nye og 10 eksisterende.

Det planlegges for boligbebyggelse med fokus på effektiv utnyttelse av arealer i eksisterende bebyggelse som er i samsvar med de nasjonale bærekraftsmålene, og på helhetlig utforming med bruksmessig kvalitet av både bebyggelse, uteoppholdsarealer og naturområder som passer inn i den eksisterende bebyggelsen og terrenget.

De eksisterende eneboligene og store deler av grøntarealet langs sjøen bevares.

Frittliggende småhusbebyggelse tomtene 1 – 7 og eiendommene 210/908 /910 /897 /868 /225 /1445 /869 /1581

Omfatter områder for 7 nye og 8 eksisterende boligtomter. Innenfor området reguleres det boligbebyggelse med inntil 2 boenheter per parsell med maksimal høyde på 9,0 m og maksimal bebygd areal på 60%.

Konsentrert småhusbebyggelse tomtene 8 – 16 og eiendommen 210/1403

Areal planlegges for boligbebyggelse med inntil 4 boenheter per parsell med maksimal høyde på 9,5 m og maksimal bebygd areal på 60%.

 

Frittliggende småhusbebyggelse tomtene 11 – 16

Areal planlegges for frittliggende eneboliger med bileiligheter med maksimal høyde på 8,0 m og maksimal bebygd areal på 40%. 

Det er regulert to lekeplasser med areal for småbarn ment å være felles for alle. Arealene skal ha hensiktsmessig lokalisering og utforming, tilfredsstillende støyforhold, solrik beliggenhet og avskjerming for sterk vind, forurensning og trafikkfare. Småbarnslekeplasser bør ha sikt fra boligene.

Eksisterende uthus/naust/badehus beholdes og reguleres innenfor eiendomsgrenser.

Det er regulert to nye kryss i planområdet, ett fra Engasvegen til tomtene nr. 1 – 5 og ett fra Brennesveien til tomtene nr. 8 – 16. i tillegg til en ny avkjørsel fra Engasvegen til tomten nr. 6.   Innenfor arealet reguleres det opphøyd gangfelt som krysser Engasvegen.

Gang- og sykkelvei reguleres på vestsiden av Engasvegen forbi området ved Brenneset iht planstrategien til Nærøysund kommune.

Fortau reguleres på østsiden av Engasvegen og Brennesveien samt  holdeplassene på begge sider av Engasvegen.